PHPTS:一键免费搭建 Nginx + PHP + MySQL 运行环境

apache_get_version

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

apache_get_version获得Apache版本信息

说明

apache_get_version ( void ) : string

获得Apache版本信息。

返回值

成功时返回 Apache 版本信息 或者在失败时返回 FALSE.

更新日志

版本 说明
4.3.4 可用于 Apache 1.
5.0.0 可用于 Apache 2 filter API.

范例

Example #1 apache_get_version() example

<?php
$version 
apache_get_version();
echo 
"$version\n";
?>

以上例程的输出类似于:

Apache/1.3.29 (Unix) PHP/4.3.4 

参见

  • phpinfo() - 输出关于 PHP 配置的信息